Đang gửi...
Đang tải...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam”

  Ngày đăng: 02/09/2015

Ngày 28/12/2014 tại Viện Nghiên cứu Da Giầy, nhóm nghiên cứu đã báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở“Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam”.


Bản đồ công nghệ là một kế hoạch phát triển công nghệ trong đó xác định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của một đối tượng chủ thể (doanh nghiệp, ngành công nghiệp, Chính phủ,...) và những công nghệ cần được làm chủ để đáp ứng các mục tiêu này. Bản đồ công nghệ cũng đồng thời là công cụ cơ sở giúp lên kế hoạch tập trung và điều phối các nguồn lực dành cho phát triển công nghệ.
Mục tiêu của Đề tài là nhằm xây dựng bản đồ công nghệ ngành thuộc da Việt Nam, nhằm phục vụ nhóm các nhà quản lý công nghệ và hoạch định chính sách công nghệ.
Nội dung của Đề tài  tập trung vào việc Nghiên cứu phương pháp xây dựng bản đồ công nghệ ngành thuộc da Việt Nam; Xây dựng hệ thống mẫu biểu phục vụ công tác điều tra khảo sát các doanh nghiệp ngành thuộc da Việt Nam; Nhận định, đánh giá công nghệ thuộc da Việt Nam;Nghiên cứu xây dựng định hướng nội dung bản đồ công nghệ ngành thuộc da;Nghiên cứu xây dựng nội dung bản đồ công nghệ ngành thuộc da.
 
Sau khi được nghiệm thu cấp Bộ, đề tài sẽ trở thành tài liệu hữu ích giúp các nhà quản lý triển khai các dự án đầu tư cho ngành thuộc da đúng trọng tâm, tránh lãng phí và tận dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có.

Ban Biên Tập Viện Nghiên cứu Da Giầy

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp