Đang gửi...
Đang tải...

Mở lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ năm 2016

  Ngày đăng: 23/04/2016
BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN NGHIÊN CỨU DA - GIẦY
 Số:            /TB-VDG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày       tháng      năm 2016
 
THÔNG BÁO
V/v Mở lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu
dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ năm 2016
 
 
 
 
Kính gửi:       ……………………………………………………………..
    -  Căn cứ Thỏa thuận hợp tác đào tạo ký ngày 15/04/2016 giữa Viện Nghiên cứu Da - Giầy và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
    -  Căn cứ Thông báo số 1267/XHNV-DT ký ngày 15/05/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức đại học chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ và ngành khoa học quản lý;
Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo mở lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ trong năm 2016, cụ thể như sau:
    -  Địa điểm mở lớp: Viện Nghiên cứu Da - Giầy,  số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.                                   
    -  Thời gian đào tạo: Từ ngày 06/5/2016 đến ngày 02/8/2015;
    -  Giáo viên giảng dạy: Các Giáo sư, tiến sỹ, giảng viên thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 (Chi tiết trong các thông báo kèm theo)
 
Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
    -  Phòng Hành chính - Tổ chức, Viện Nghiên cứu Da - Giầy
    -  Địa chỉ: Phòng 102, nhà A, số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
    -  Điện thoại: 04. 38 454 214
    -  Mobile: 0989 855 001 (Vũ Anh)
    -  Website: www.lsi.com.vn
    -  Email: anhltv@lsi.com.vn
 

Nơi nhận:

    -  Bộ Công thương (để báo cáo);

    -  ĐHKHXH&NV (để phối hợp);

    -  Các Đơn vị trực thuộc Bộ CT, Sở CT;

    -  Các Doanh nhiệp, cá nhân;

    -  Các Đơn vị thuộc Viện;

    -  Lưu: VT, HCTC.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Trung

 

Chi tiết tải file tại đây

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp