Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2017

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2017

Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Viện Nghiên cứu Da - Giầy đã có Thông báo số 167/TB-VDG về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Theo đó, thời gian nhận hồ sơ  từ ngày 10/5/2017 đến 17 giờ ngày 25/5/2017, do số hồ sơ chưa đủ theo kế hoạch nên Viện Nghiên cứu Da - Giầy gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đến 17 giờ ngày 30/6/2017.

Video clip

Đơn vị trực thuộc