Trang chủ Khoa học công nghệ Tin khoa học công nghệ

Dự thảo: Quy chuẩn Việt Nam về hàm lượng Formaldehyt, Crom hóa trị VI và thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm da thuộc

(4/23/2016 11:57:45 AM )

BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN NGHIÊN CỨU DA – GIẦY
 
Số:       - CV/VDG
V/v lấy ý kiến "Xây dựng quy chuẩn Việt Nam về hàm lượng Formaldehyt, Crom hóa trị VI và thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm da thuộc"
   
         Kính gửi:
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
                  Hà Nội, ngày       tháng      năm 2016

           Căn cứ Quyết định số 5701/QĐ-BCT ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch năm 2015 thực hiện Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp";
Thực hiện Hợp đồng số 14.15/HĐ-KHCN/NSCL ngày 20 tháng 6 năm 2015 giữa Bộ Công Thương và Viện nghiên cứu Da Giày về việc thực hiện nhiệm vụ: "Xây dựng Quy chuẩn Việt Nam về hàm lượng Formaldehyt, Crom hóa trị VI và thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm da thuộc".
Viện Nghiên cứu Da – Giầy đã xây dựng Thuyết minh, Dự thảo "Quy chuẩn Việt Nam về hàm lượng Formaldehyt, Crom hóa trị VI và thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm da thuộc".
Để hoàn thiện dự thảo QCVN trước khi ban hành, Viện Nghiên cứu Da - Giầy triển khai xin ý kiến góp ý từ các cơ quan/ chuyên gia trong và ngoài ngành.
Văn bản tham gia ý kiến đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia gửi về trước ngày 25/4/2016 theo địa chỉ:
          Viện Nghiên cứu Da – Giầy
160 Hoàng Hoa Thám – Tây Hồ - Hà Nội
Đến thời hạn đó nếu không có ý kiến phản hồi, Viện Nghiên cứu Da – Giầy coi như Quý cơ quan/ chuyên gia đồng ý hoàn toàn với Thuyết minh, Dự thảo.
 

 Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu VT, Ban soạn thảo.
VIỆN TRƯỞNG
 

 
 

CÁC TIN TỨC KHÁC
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>